นพ.บัญชา แดงเนียม


แพทย์ที่ปรึกษา (Medical Consultant)
เลขาธิการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT)

Board Certification :

 • Board Certificated in Fresh Cell Transplantation (Villa Medica, Germany)
 • Board Certificated in Nutritional and Environmental Medicine (ACNEM, Australia)
 • Board Certificated in Chelation Therapy (ACNEM, Australia)

ประวัติการศึกษา :

 • 2543 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • 2549 ประกาศนียบัตร Fresh Cell Transplantation ประเทศ เยอรมนี (Villa Medica, Germany)
 • 2550 ประกาศนียบัตร จากสถาบัน ACNEM ทางโภชนาบำบัดและสิ่งแวดล้อมบำบัด ประเทศออสเตรเลีย
 • 2550 ประกาศนียบัตร คีเลชั่นบำบัด โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT)
 • 2550 The International Board of Clinical Metal Toxicology (Netherlands)
 • 2551 Certificated in Andrology & Aging Science (AUCC, Australia)

ประวัติการทำงาน :

 • 2543 - 2545 แพทย์พี่เลี้ยงศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช
 • 2545 - 2548 แพทย์ประจำ แผนกตรวจสุขภาพและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 2548 - ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโรคมะเร็ง สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • 2551 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT)
 • 2552 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 2555 - ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย (ACTTHAI)
 • 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์