นพ.สมนึก ศิริพานทอง


แพทย์ที่ปรึกษา (Medical Consultant)

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Thai Board of Ophthalmology, แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร Therapeutic Plasma Apheresis & Plasauto EZ Machine Operation, บริษัท เมดิทอป จำกัด
 • ประกาศนียบัตร Chelation Therapy (CMAT), สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม (Acupuncture), Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประกาศนียบัตร Electroneural Diagnosis and Therapy, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ประกาศนียบัตร Biomolecular Therapy (MBIT), สถาบันชีวโมเลกุลทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน :

 • อดีตรองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อดีตหัวหน้าภาควิชาแผนกผู้ป่วยนอกและการแพทย์แผนไทย-การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข
 • อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • เลขาธิการ สถาบันชีวโมเลกุลทางการแพทย์แห่งประเทศไทย