พ.ญ. มัลลิกา เตโชฬาร


ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2551

ประวัติการทำงาน :

 • แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี พ.ศ. 2551-2552
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประจําโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน คลินิกเวชกรรมกรุงเทพลากูน่า และแผนกตรวจสุขภาพ (2552-2554)
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประจําคลินิกเวชกรรมสมิติเวชเครือสหพัฒน์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (2554-2555)
 • แพทย์ประจําปัทมาคลินิก สาขาอุดรธานี
 • แพทย์ part time ประจํา Dr.Youth clinic และ ธัญญ่าคลินิก (กรุงเทพมหานคร)

การฝึกอบรม :

 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2552)
 • การฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยในภาวะวิกฤตทางอากาศยาน และเหตุธรณีพิบัติ สึนามิ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน และ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (2552)
 • ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

ประกาศนียบัตร :

 • หนังสือสําคัญแสดงการเป็นสมาชิกแพทยสภา
 • ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 • สนใจและเขี่ยวชาญในเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและการแพทย์ทางเลือก