พญ.สุดารัตน์ ศรีคิรินทร์


แพทย์ที่ปรึกษา (Doctor Consultant)

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร คีเลชั่นบำบัด สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ปี1-ปี3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ สาขาตจวิทยา ปี1-ปี2 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • ประกาศนียบัตรอบรมโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 • FELLOW INDERMATOLOGIC LASER SURGERY MAHIDOL UNIVERSITY

ประวัติการทำงาน :

 • สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • กองแพทย์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ที่ปรึกษา พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)