ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน


ประธานที่ปรึกษาทางการแพทย์

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dr.PH.) Tulane University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) Tulane University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา : วชิราวุธวิทยาลัย อำนวยศิลปะ เตรียมอุดมฯ วัฒนศิลปะ

ประวัติการทำงาน :

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • วุฒิสมาชิก
 • ปัจจุบัน - นายกสมาคมเซลล์บำบัดไทย

เกียรติคุณ :

 • สอบได้ที่ 1 ของประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 สายวิทยาศาสตร์
 • นักเรียนเก่าที่มีผลงานดีเด่น (Outstanding Alumnus) ของมหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา
 • นักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ปริญญาแพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)
 • รางวัลสังข์เงินนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น
 • ได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ (Hall of Frame) กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานทางวิชาการ :

 • A Brief Look at Thailand’s National Family Planning Program
 • health Problems in Thailand
 • The Concept and Scope of Family Health
 • Interaction between Family Planning and Health
 • The postpartum Approach of family planning
 • Follow – up Study of Vasectomy Case Performed by Physicians and Paramedic
 • Model of Integrated Family Health and Family Planning Services for Rural Areas
 • Pilot Study on the Training of Nurses for Postpartum Female Sterilization
 • Pilot Study on the Training of Paramedics for mail Sterilization
 • Abortion Study: Attitude of Medical Student and Physician Toward Abortion
 • A Pilot Project to prevent Uncompleted Abortion Through Contraception Services
 • A Report of the seminar on Recent Research on family Planning in Thailand
 • Postpartum Tubal Ligation by Nurse- Midwives in Thailand : A file Trial Thailand
 • Perception and Acceptability of Norplant Implants in Thailand
 • Book: Water for Life ( in Thai)
 • Book: Enzyme: The Key of Life (in Thai)
 • Book: Food of The future (in Thai)
 • Book: The Magic Magnesium (in Thai)
 • Book: Beauty Secret ; The untold Story (in Thai)
 • Book: Omega-3 Amazing Fish Oil (in Thai)
 • Book: King of Herbs (in Thai)
 • Book: Stem cell ; Hope for the Hopeless (in Thai)
 • Book: Beta Glucan ; The World's Most Powerful Immune Booster Known to Man (in Thai)
 • Book : Pomegranate (in Thai)
 • Book : Jiaogulan (in Thai)