thumb

สุขภาพดีแบบองค์รวมคุณก็มีได้

สุขภาพดีแบบองค์รวมคุณก็มีได้

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มลพิษเพิ่มมากขึ้น อาหารที่รับประทานก็ด้อยคุณค่า ความเป็นอยู่ก็รีบเร่งแข่งขัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการใช้ชีวิตประจำวันได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นยุคอุตสาหกรรมใหม่ อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อหรือโรคของความเสื่อมในร่างกาย จึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งหมดนี้หากเรารู้เท่าทันและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพในแบบ “องค์รวม” เสมือนหนึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันอันจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นประจำสม่ำเสมอ ชีวิตที่เปี่ยมสุขและสมดุลแห่งการใช้ชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเลย...

เชื่อแน่ว่าหลายคนมีคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่า แล้วการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม (Holistic Health) นั้นเป็นเช่นไร ซึ่งคำจำกัดความของคำว่าสุขภาพดีแบบองค์รวมของบ้านเรานั้น ได้มี การระบุเอาไว้ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำนิยามจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ที่ได้ให้นิยามความหมาย เอาไว้ว่า สุขภาพดีแบบองค์รวมไม่ได้หมายถึงแค่ การปราศจากโรค แต่หมายรวมถึงสภาวะที่ชีวิตมีความปกติสุข สามารถรักษาสมดุลของระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยต่างๆ เอาไว้ได้ ทั้งองค์ประกอบทางด้านร่างกาย (Physical) จิตใจ และสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม (Mental and Emotional) และโดยเฉพาะจิตวิญญาณ (Spiritual) ซึ่งภาวะสมดุลเช่นนี้ คือ การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ หรือการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

โดยนิยามความหมายดังกล่าว เปรียบเสมือนเป็นหลักปรัชญาสำคัญ แห่งการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่กับการบำบัดรักษาโรค ที่มีความเกี่ยวโยงกับองค์ประกอบทุกอย่าง ของมนุษย์ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และทุกปฏิกิริยาความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะที่สมดุล เพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำลายไป ก็จะส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ สูญเสียดุลยภาพ ทำให้เป็นเรื่องยากต่อการก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบได้ การบำบัดรักษาด้วยการแพทย์แบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า Holistic Medicine นั้น จึงไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เกิดปัญหา แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ทั้งหมด ทั้งยังมุ่งเน้นไปที่ผู้เข้ารับการรักษาเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เข้ารับการรักษาได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัดรักษา พร้อมกับ

ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ด้วยการหันมาปฏิบัติดูแลตนเองร่วมกับแพทย์อย่างถูกต้อง เพื่อผลลัพธ์ของการมีสุขภาพที่ดี สามารถหายและฟื้นตัวจากโรคภัยที่เจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 อย่างด้วยกัน คือสาเหตุของการเกิดโรค ความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย การพิจารณาการรักษาแผนปัจจุบัน (Allopathic) และการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือก (Alternative) นั่นเอง

เช่นเดียวกันกับที่พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการดูแลรักษาสุขภาพระดับ World Class ที่มีประสบการณ์ในการรักษา และให้การบริการมากว่า 5 ปี ซึ่งพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็น และตระหนักถึงแนวทางในการพัฒนาการรักษาในรูปแบบใหม่ ควบคู่ไปการให้บริการที่ดีมีคุณภาพอย่างสูงสุด จึงได้ร่วมมือกับทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ เปิดให้บริการดูแลสุขภาพ ในแบบองค์รวม รวมถึงการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ที่มีความหลากหลาย ทั้งยังมีความปลอดภัยสูงภายใต้มาตรฐานการควบคุมจากประเทศเยอรมนี
  Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.